Piate rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Polygrafia a médiá

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia študijného odboru
3454 L polygrafický priemysel
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Rôzne
4. Záver