Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov vzdelávania Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka a Veterinárske vedy

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov vzdelávania 43 Veterinárske vedy
materiál na rokovanie
3. Posúdenie návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov vzdelávania 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka
materiál na rokovanie  ; diskusné fórum k ŠVP
4. Posúdenie návrhu nového učebného odboru Salašník, salašníčka
materiál na rokovanie
5. Posúdenie návrhu nového študijného odboru Podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat
materiál na rokovanie
6. Rôzne
7. Záver