Prvé rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov vzdelávania Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II a Veterinárske vedy

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie sústavy odborov vzdelávania skupiny
* 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I
* 43 Veterinárske vedy
* 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II
3. Posúdenie návrhu nového študijného odboru Someliérstvo
materiál na rokovanie
4. Ďalšie podnety na zmeny odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách, pripravujúceho na výkon povolaní a odborných činností pre oblasť poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, rozvoja vidieka a veterinárskych vied
5. Rôzne
6. Záver