Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov vzdelávania 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
materiál na rokovanie   diskusné fórum k ŠVP
3. Posúdenie návrhu nového študijného odboru Manažér predaja a servisu vozidiel
materiál na rokovanie
4. Rôzne
5. Záver