Spoločné rokovanie pracovných skupín pre skupiny odborov vzdelávania Hutníctvo a Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I a II

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie sústavy odborov vzdelávania skupiny Hutníctvo
22 Hutníctvo
3. Posúdenie sústavy odborov vzdelávania skupín Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I a II
23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I
24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II
4. Posúdenie návrhu nového študijného odboru Mechanik automobilových liniek
materiál na rokovanie
5. Ďalšie podnety na zmeny odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách, pripravujúceho na výkon povolaní a odborných činností pre oblasti strojárstva a ostatnej kovospracúvacej výroby a hutníctva
6. Rôzne
7. Záver