Deviate rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Technická chémia silikátov a Technická a aplikovaná chémia

Program rokovania

1.     Otvorenie
2.     Posúdenie návrhu vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbory vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania
*      2738 H 05 operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov
*      2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby
*      2889 H 04 chemik – spracúvanie kaučuku a plastov
        Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3.    Posúdenie návrhu aktualizácie ŠVP pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 27 Technická chémia silikátov
        Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
4.     Posúdenie návrhu aktualizácie ŠVP pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 28 Technická a aplikovaná chémia
        Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
5.     Rôzne
6.     Záver