Tretie rokovanie pracovnej skupiny pre verifikáciu potrieb trhu práce

Program:
1.     Otvorenie
2.     Vyhodnotenie úloh z druhého rokovania
3.     Informácia o výsledkoch prerokovania prognóz počtu žiakov v jednotlivých VÚC – (Ing. Korbas, VÚC, ÚPSVaR, zamestnávatelia)
4.     Aktuálny stav pokrytia potrieb trhu práce na celoštátnej úrovni pre školský rok 2018/19:
a) Informácia o rozpise rámcovej prognózy novoprijatých žiakov na SŠ na školský rok 2018/19 schválenej MŠVVaŠ SR dňa 20. apríla 2017, do prognózy očakávaného počtu žiakov 1. ročníka  podľa odborov vzdelávania a ich zameraní  na SŠ v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja (VÚC)
b) Informácia o neuspokojených regionálnych potrebách trhu práce (VÚC)
c) Informácia o neuspokojených potrebách trhu práce za SR (Ing. Korbas)
5.     Rôzne
6.     Záver