Druhé rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre OVP pre verifikáciu potrieb trhu práce

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie úloh z prvého rokovania
3. Vyhodnotenie procesu plánovania výkonov a prijatých VZN na školský rok 2017/2018 za celú SR
4. Vyhodnotenie plánovania výkonov na školský rok 2016/2017 na úrovni VÚC (doplnenie údajov o počte novoprijatých žiakov do 1. ročníka v plánovacej tabuľke podľa odborov vzdelávania a škôl)
5. Návrhy VÚC na zaradenie a správne načasovanie zverejnenia očakávaného počtu žiakov 1. ročníka po odboroch vzdelávania v rámci procesu prípravy VZN
6. Odsúhlasenie harmonogramu a procesu plánovania výkonov pre školský rok 2018/2019
7. Informácia o Zozname študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zozname študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce
8. Rôzne
9. Záver