Prvé rokovanie pracovnej skupiny pre verifikáciu potrieb trhu práce

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Pracovná skupina Rady vlády Slovenskej republiky pre verifikáciu potrieb trhu práce (dôvody a cieľ vzniku)
3. Úlohy a potenciál rozsahu činnosti pracovnej skupiny
4. Aktuálny stav plánovania výkonov v jednotlivých VÚC
5. Zber a sumarizácia údajov pre plnenie úloh pracovnej skupiny (harmonogram spracovania údajov do plánovacej tabuľky jednotlivých VUC, spôsob a miesto sumarizácie týchto údajov)
6. Potenciál a postup riešenia nepokrytých a málopočetných odborov vzdelávania
7. Rôzne
8. Záver