Štvrté rokovanie pracovnej skupiny pre verifikáciu potrieb trhu práce

Program:

  1. Otvorenie
  2. Prerokovanie návrhov na zmeny v Harmonograme procesov pre rozpis počtu tried 1. ročníka
  3. Možnosti zabezpečenia údajov o potrebách kvalifikovaných zamestnancov v regiónoch pre vybrané odbory vzdelávania podľa požiadaviek VÚC
  4. Rôzne
  5. Záver