Piate rokovanie pracovnej skupiny pre verifikáciu potrieb trhu práce

Program:

  1. Otvorenie
  2. Informácia o prognózach očakávaného počtu žiakov 1. ročníkov v odboroch vzdelávania pre školský rok 2018/2019 (VÚC)
  3. Informácia o zmenách v Harmonograme procesov pre rozpis počtu tried 1. ročníka z podnetu VÚC (tajomník Rady vlády SR pre OVP)
  4. Informácia o odboroch vzdelávania v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území SR (MŠVVaŠ SR)
  5. Predloženie možností podrobnejších informácií o dodatočnej potrebe trhu práce pre plánovacie obdobie na školský rok 2019/2020 (ÚPSVaR)
  6. Rôzne
  7. Záver