Tretie rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Spracúvanie kože, plastov a gumy a výroba obuvi

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania
3282 F výroba obuvi
3283 F výroba koženej galantérie
3. Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. Rôzne
5. Záver