Štvrté rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Spracúvanie kože, plastov a gumy a výroba obuvix

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbory vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania
3274 H obuvník
3247 K technik obuvníckej výroby
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhu Vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím pre skupinu trojročných učebných odborov odborných učilíšť 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi – nižšie stredné odborné vzdelanie
Predkladá: Štátny pedagogický ústav
4. Rôzne
5. Záver