Piate rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhov normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania
3274 H obuvník
3243 K operátor kožiarskej výroby
3247 K technik obuvníckej výroby
3248 L kožiarstvo
3231 M výroba obuvi a galantérneho tovaru
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Rôzne
4. Záver