Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Spracúvanie kože, plastov a gumy a výroba obuvi

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov Spracúvanie kože, plastov a gumy a výroba obuvi
materiál na rokovanie
3. Rôzne
4. Záver