Prvé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov vzdelávania Spracúvanie kože, plastov a gumy a výroba obuvi

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie sústavy odborov vzdelávania skupiny 32 Spracúvanie kože, plastov a gumy a výroba obuvi
materiál na rokovanie
3. Ďalšie podnety na zmeny odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách, pripravujúceho na výkon povolaní a odborných činností pre oblasť spracúvania kože, plastov a gumy a výroby obuvi
4. Rôzne
5. Záver