Tretie rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Spracúvanie dreva

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania
3355 H stolár
– 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Rôzne
Posúdenie návrhu nového študijného odboru „technik drevostavieb“
Predkladá: Úrad Košického samosprávneho kraja*)
4. Záver

*) Dodatočne zaradené do programu