Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov vzdelávania 33 Spracúvanie dreva
materiál na rokovanie ; diskusné fórum k ŠVP 
3. Rôzne
4. Záver