Prvé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov vzdelávania Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie sústavy odborov vzdelávania skupiny 33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov
materiál na rokovanie
3. Ďalšie podnety na zmeny odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách, pripravujúceho na výkon povolaní a odborných činností pre oblasť spracúvania dreva a výroby hudobných nástrojov
4. Rôzne
5. Záver