Štvrté rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Spracúvanie dreva

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhov vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbory vzdelávania v duálnom systéme vzdelávania
– 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
– 3355 H stolár
– 3370 H čalúnnik
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhu normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania
3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo
– 3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo
– 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve
– 3336 M 05 drevárstvo a nábytkárstvo – výroba hudobných nástrojov
– 3347 L drevárska a nábytkárska výroba
– 3370 H čalúnnik
– 3383 F spracúvanie dreva
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. Rôzne
5. Záver