Tretie rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Potravinárstvo

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu normatívov materiálno-technického a priestorového vybavenia odborov vzdelávania
2978 H cukrár, pekár
3. Rôzne
4. Záver