Štvrté rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Potravinárstvo

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu normatívov materiálno-technického a priestorového vybavenia odborov vzdelávania
2954 H mäsiar
2955 H mäsiar lahôdkar
2977 H cukrár kuchár
3. Rôzne
4. Záver