Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Potravinárstvo

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov vzdelávania 29 Potravinárstvo
materiál na rokovanie  ; diskusné fórum k ŠVP
3. Rôzne
4. Záver