Spoločné rokovanie pracovných skupín pre skupiny odborov vzdelávania Technická chémia silikátov, Technická a aplikovaná chémia a Potravinárstvo

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie sústavy odborov vzdelávania skupín 27 Technická chémia silikátov a 28 Technická a aplikovaná chémia
27 Technická chémia silikátov
28 Technická a aplikovaná chémia
3. Posúdenie sústavy odborov vzdelávania skupiny 29 Potravinárstvo
29 Potravinárstvo
4. Posúdenie návrhu nového študijného odboru Mäsiar kuchár
materiál na rokovanie
5. Ďalšie podnety na zmeny odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách, pripravujúceho na výkon povolaní a odborných činností pre oblasti technickej chémie silikátov, technickej a aplikovanej chémie a potravinárstva
6. Rôzne
7. Záver