Štrnáste rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorba

Program:

1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu aktualizácie sústavy odborov vzdelávania pre skupiny odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II
     Predkladá: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Posúdenie návrhov normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia     študijných odborov:
8245 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb
8289 M keramický dizajn
    Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. Rôzne
5. Záver