Spoločné rokovanie pracovných skupín pre skupiny odborov vzdelávania Elektrotechnika a Doprava, pošty a telekomunikácie

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie sústavy odborov vzdelávania skupiny 26 Elektrotechnika
– materiál na rokovanie
3. Posúdenie sústavy odborov vzdelávania skupiny 37 Doprava, pošty a telekomunikácie
– materiál na rokovanie
4. Posúdenie návrhu nového študijného odboru Bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
– materiál na rokovanie
5. Posúdenie návrhu nového študijného odboru Multimédiá
– materiál na rokovanie
6. Ďalšie podnety na zmeny odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách, pripravujúceho na výkon povolaní a odborných činností pre oblasť elektrotechniky, dopravy, pôšt a telekomunikácií
7. Rôzne
8. Záver