Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Elektrotechnika

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov vzdelávania 26 Elektrotechnika
– materiál na rokovanie ; diskusné fórum k ŠVP
3. Rôzne
4. Záver