Šieste rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Technická chémia silikátov a Technická a aplikovaná chémia

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhov vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbory vzdelávania v duálnom systéme vzdelávania
2738 H 02 operátor sklárskej výroby
2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby
2860 K chemik operátor
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhu normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania
2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia
2888 K operátor farmaceutickej výroby
2890 L chemický a farmaceutický priemysel
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. Rôzne
5. Záver