Šieste rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania
3672 H kamenár
3673 H kachliar
3675 H maliar
3679 H sklenár
3680 H podlahár
3688 H kominár
3660 L vodné hospodárstvo
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhu dodatku k ŠVP pre skupinu odborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia (vzdelávacie štandardy študijného odboru „technik energetických zariadení budov“)
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. Rôzne
5. Záver