Siedme rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbory vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania
3668 H montér suchých stavieb
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhu Vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím pre skupinu trojročných učebných odborov odborných učilíšť 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia – nižšie stredné odborné vzdelanie
Predkladá: Štátny pedagogický ústav
4. Rôzne
5. Záver