Piate rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbor vzdelávania v duálnom systéme vzdelávania
3658 H mechanik stavebnoinštalačných zariadení
3661 H murár
3673 H tesár
3678 H inštalatér
3684 H strechár
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhov normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania
3686 F stavebná výroba
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. Rôzne
5. Záver