Siedme rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Potravinárstvo

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhov normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania
2963 H mlynár a cestovinár
2965 H cukrovinkár pečivár
2987 H 01 biochemik – mliekarenská výroba
2987 H 02 biochemik – výroba piva a sladu
2987 H 03 biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína
2960 K operátor potravinárskej výroby
2982 L 04 potravinárska výroba – mliekarenská výroba
2982 L 06 potravinárska výroba – mlynárska a cestovinárska výroba
2982 L 07 potravinárska výroba – spracovanie cukru a perníka (špeciálne techniky)
2982 L 08 potravinárska výroba – výroba piva, sladu, nealkoholických nápojov a spracovanie minerálnych vôd
2982 L 09 potravinárska výroba – liehovarnícka výroba, výroba vína a nealkoholických nápojov
2940 M 01 potravinárstvo – výroba cukru a cukroviniek
2940 M 03 potravinárstvo – spracúvanie múky
2940 M 04 potravinárstvo – kvasná technológia
2940 M 05 potravinárstvo – spracúvanie mlieka
2940 M 06 potravinárstvo – spracúvanie mäsa
2940 M 09 potravinárstvo – potravinár – kvalitár
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Rôzne
4. Záver