Šieste rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Potravinárstvo

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbor vzdelávania v duálnom systéme vzdelávania
2954 H mäsiar
2978 H cukrár pekár
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhov normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania
2940 M 08 potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve
2940 Q 01 potravinárstvo – hygiena potravín
2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
2951 M výživa a šport
2952 L výroba potravín
2982 F potravinárska výroba
2982 L 01 potravinárska výroba – mäsová a údenárska výroba
2982 L 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. Rôzne
5. Záver