Ôsme rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Potravinárstvo

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbory vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania
2962 H pekár
2987 H 01 biochemik – mliekarenská výroba
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhu Vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím pre skupinu trojročných učebných odborov odborných učilíšť 29 Potravinárstvo – nižšie stredné odborné vzdelanie
Predkladá: Štátny pedagogický ústav
4. Rôzne
5. Záver