Deviate rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Potravinárstvo

Program:

1.     Otvorenie
2.     Posúdenie návrhu aktualizácie Vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím pre skupinu trojročných učebných odborov odborných učilíšť 29 Potravinárstvo – nižšie stredné odborné vzdelanie
        Predkladá: Štátny pedagogický ústav
3.     Posúdenie návrhu vzorového učebného plánu a vzorových učebných osnov pre učebný odbor v systéme duálneho vzdelávania
*      2964 H cukrár
        Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
4.     Rôzne
5.     Záver