Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 29 Potravinárstvo

Posúdenie návrhov normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia učebných odborov

2954 H mäsiar

2955 H mäsiar lahôdkar