Šestnáste rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorba

Program:

1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu nového Štátneho vzdelávacieho programu pre skupiny odborov 82, 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, II
    Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhov normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania:
* 8235 Q  výtvarné spracúvanie skla
* 8244 M modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov
* 8503 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie kovov – kováčske a zámočnícke práce
* 8504 K 02 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce
* 8555 H umelecký rezbár    
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. Rôzne
5. Záver