Piate rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Textil a odevníctvo

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhov vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbory vzdelávania v duálnom systéme vzdelávania
3152 H 02 krajčír – dámske odevy
3137 K operátor odevnej výroby
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Rôzne
4. Záver