Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 39 Špeciálne technické odbory

Posúdenie návrhov normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia študijných odborov

3920 M polytechnika
3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci