Ôsme rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka, Veterinárske vedy

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia študijného odboru
4220 Q lesníctvo a lesnícky manažment
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhu projektu experimentálneho overovania študijného odboru „záhradný dizajn“
Predkladá: Úrad Trnavského samosprávneho kraja
4. Posúdenie návrhu projektu experimentálneho overovania študijného odboru „agromechatronik“
Predkladá: Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja
5. Rôzne
6. Záver