Siedme rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka a Veterinárske vedy

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbory vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania
4524 H agromechanizátor, opravár
4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhu Vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím pre skupinu trojročných učebných odborov odborných učilíšť 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka – nižšie stredné odborné vzdelanie
Predkladá: Štátny pedagogický ústav
4. Posúdenie návrhu projektu experimentálneho overovania študijného odboru „veterinárny asistent pre ambulancie“ (1.časť; 2.časť; 3.časť)
Predkladá: Úrad Košického samosprávneho kraja
5. Rôzne
6. Záver