Deviate rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka, Veterinárske vedy

Program:

1.     Otvorenie
2.     Posúdenie návrhu vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre učebné odbory v systéme duálneho vzdelávania
*       4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby
*       4569 H viazač aranžér kvetín
*       4571 H záhradník
*       4580 H 02 chovateľ – chov koní a jazdectvo
        Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3.     Posúdenie návrhu aktualizácie ŠVP pre skupinu odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II
        Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
4.     Posúdenie návrhu aktualizácie ŠVP pre skupinu odborov 43 Veterinárske vedy
        Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
5.     Rôzne
6.     Záver