Dvanáste rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorba

Program rokovania:
1.     Otvorenie.
2.     Posúdenie návrhu experimentálneho overovania študijného odboru dizajn digitálnych aplikácií
Predkladá: Úrad Košického samosprávneho kraja
3.     Posúdenie návrhu aktualizácie ŠVP pre skupiny odborov 82, 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, II.
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
4.     Rôzne
5.     Záver