Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Technická chémia silikátov a Technická a aplikovaná chémia

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov vzdelávania 27 Technická chémia silikátov
materiál na rokovanie
3. Posúdenie návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov vzdelávania 28 Technická a aplikovaná chémia
materiál na rokovanie
4. Posúdenie návrhu nového študijného odboru Manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu
materiál na rokovanie
5. Rôzne
6. Záver