Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Informačné a komunikačné technológie

Program:

1.     Otvorenie
2.     Posúdenie návrhu experimentálneho overovania študijného odboru „špecialista informačnej bezpečnosti“
Predkladá: Úrad Košického samosprávneho kraja
3.     Posúdenie návrhu aktualizácie ŠVP pre skupinu odborov 25 Informačné a komunikačné technológie
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
4.     Rôzne
5.     Záver