Deviate rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbory vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania
2412 K mechanik číslicovo riadených strojov
2464 H strojný mechanik
2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhu Vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím pre skupinu trojročných učebných odborov odborných učilíšť 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba – nižšie stredné odborné vzdelanie
Predkladá: Štátny pedagogický ústav
4. Rôzne
5. Záver