Desiate rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorba I a II

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu projektu experimentálneho overovania nového študijného odboru „digitálna maľba – koncept art“ (1.časť ; 2.časť)
Predkladá: Košický samosprávny kraj
3. Informácia o experimentálnom overovaní študijných odborov skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba v školskom roku 2014/2015
Predkladá: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Rôzne
5. Záver