Deviate rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorba I a II

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu inovovaných a aktualizovaných výkonových a obsahových štandardov pre:
– študijné odbory skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba
– študijné a učebné odbory skupiny 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhu na vyradenie študijných odborov zo sústavy odborov vzdelávania formát
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
4. Rôzne
5. Záver