Rokovanie Rady vlády SR pre OVP – per rollam

  1. Odvetvové koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania, skupiny povolaní a odborných činností (§ 30 ods. 3 zákona č. 61/2015 Z. z. v znení zákona č. 209/2018 Z. z.):
  2. Aktualizácia regionálnych stratégií výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti samosprávnych krajov (§ 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. v znení zákona č. 209/2018 Z. z.):
  3. Návrh novely Štatútu Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie prípravu.
  4. Návrh Metodického usmernenia k formálnym a obsahovým náležitostiam tvorby regionálnych stratégií výchovy a vzdelávania.
  5. Informácia o zmenách a doplneniach v novele zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákon č. 209/2018 Z. z.