Tretie rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov vzdelávania Baníctvo, geológia a geotechnika

  1. Otvorenie
  2. Posúdenie návrhu experimentálneho overovania študijného odboru technik mineralurg
  3. Predkladá: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
  4. Posúdenie návrhu vzorového učebného plánu a vzorových učebných osnov pre učebný odbor v systéme duálneho vzdelávania
  5. Rôzne
  6. Záver